فلومتر هوا، بادسنج، سرعت سنج باد

دستگاه باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) جهت اندازه گیری سرعت باد (جریان هوا ) استفاده می شود .
دستگاه دبی سنج یا فلومتر flow-Meter دستگاهی است که برای اندازه گیری میزان حجم مواد عبوری نسبت به زمان مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه گیری دقیق جریان به این علت اهمیت دارد که سبب صرف هزینه کمتر وخرید میزان معینی از ماده می شود.

از دستگاه های بادسنج با سرعت سنج باد برای اندازه گیری سرعت هوای متحرک استفاده می شود. واحد های تعریف شده برای اندازه گیری در دستگاه های باد سنج یا سرعت سنج باد ماه بر ساعت، مایل بر دقیقه، کیلومتر بر ساعت، متر بر ثانیه و فوت بر دقیقه می باشد.

نمایش یک نتیجه

X